COVID-19 SALGINININ YAYILIMINI ÖNLEMEK İÇİN ALINAN TEDBİRLER VE KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ

Covid-19 Salgınının Yayılımını Önlemek İçin Alınan Tedbirler Ve Kamu İhale Sözleşmeleri
06/01/2021 fpeditor 0 Comments

Covid-19 Salgınının Yayılımını Önlemek İçin Alınan Tedbirler Ve Kamu İhale Sözleşmeleri

Bilindiği üzere COVID-19 salgınının etkilerini azaltmak amacıyla; hayatın her alanında olağan üstü tedbirler alınmıştır. Söz konusu tedbirler ise pek çok sektörü derinden etkilemiş; işlerin durmasına sebep olmuş ve hatta yapılamaz hale getirmiştir. Bu kapsamda alınan tedbirlerin, farklı iş kollarından yüklenicilerin Kamu İhale Kanunu ve istisna diğer kamu ihaleleri kapsamında taahhüt altına girmiş oldukları işlere de etkileri kaçınılmazdır. Bu olumsuz etkilerin azaltılması amacıyla; 1.04.2020 tarihinde 2020/5 sayılı “COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi” konulu genelge Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanmıştır.

İlgili genelge uyarınca,

Covid-19 Salgınının Yayılımını Önlemek İçin Alınan Tedbirler Ve Kamu İhale Sözleşmeleri için öngörülen maddeler;

  1. 2 Ocak 2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (istisnaları dahil) ile bu Kanundan istisna edilen düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan sözleşmelerde; COVID-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkânsız hale geldiğine ilişkin başvurular; yükleniciler tarafından bu durumun belgelendirilmesi suretiyle sözleşmenin tarafı olan idareye yapılacaktır. Diğer bir deyişle, COVID-19 salgını nedeniyle yüklenilmiş olan işlerinin gereği gibi ifası gerçekleştirilemeyecek olduğu durumlarda, yükleniciler, bu durumu belgelendirerek sözleşmenin tarafı idareye başvurularını gerçekleştireceklerdir. 
  2. Akabinde idarece söz konusu başvuru, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşü alınarak değerlendirilecektir. Değerlendirmenin olumlu olması durumunda, yükleniciye süre uzatımı verilebilecek ya da sözleşme fesih edilebilecektir.
  3. İlgili başvurunun değerlendirmesinde ise idarece üç kriter dikkate alınacaktır. Bunlar; Ortaya çıkan durumun,

a. Yükleniciden kaynaklı bir kusur nedeniyle oluşmaması,

b. Yüklenicinin sözleşmeden doğan edimlerini yerine getirmesine engel olacak düzeyde olması,

c. Yüklenicinin söz konusu engeli ortadan kaldırma gücünün bulunmaması.

Bahsedilen şartlar gerçekleştiğinde, ilgili genelge uyarınca sözleşme tarafı idarece yapılan değerlendirme olumlu olacak ve yükleniciye işin ifası için süre uzatımı verilebilecek; işin tamamlanması imkânsız ise sözleşmenin feshi yoluna gidilecektir.

Filiz Erol Hukuk Danışmanlık